17/10-16 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

17/10-16

Hallais alle snokere! (English translation below the Norwegian :-) )

Hovedeventene denne uken var.... Dp! Patricia ble dpt! Jeg blir flyttet til Larnaka, hvor jeg blir distrikts leder! Og jeg skal trene en helt ny misjonr, fra Italia, eldste Menis ^^ Og jeg har tatt p meg rollen som Captain Hellas. (fordi Captain Greece hrres iche s veldig bra ud :-))​

​S mye som har skjedd denne uken. Jeg fr ta det kronologisk. 

Vi hadde et distriktsmte i Limassol hvor vi hadde en utveksling med sonelederene. Meg selv og eldste Fagg var i Paphos sammen. For en maskin. Jeg har mye lre av ham. Han hadde dpsintervjuet med Patricia, siden man kan ikke gjre intervjuet med egne underskere som distriktsleder. Det er alltid kult bli mer kjent med andre misjonrer, fordi alle er s forskjellige. Og alle har utrolig forskjellige egenskaper, noen ganger stikk motsetninger, som de utnytter i misjonsarbeidet. 

Jeg fikk ogs en telefon om morgenen under utvekslingen fra Athen. President Heder ringte for fortelle at neste uke skal jeg trene en ny misjonr! ^^ yes! det blir gy! hahha, gleder meg faktisk utrolig mye. ah... jeg husker s mange forskjellige morsomme stunder da jeg var i min frste fase i Athen. Mye morsomt kan komme ut nr man prver alt man har snakke et sprk man ikke har kan enda. 

P fredag hadde vi sone konferanse. Jeg hadde en presentasjon p 25min. Men jeg bommet litt p planleggingen. P frste rad satt assistentene, og plutselig gav de meg et tegn p at n hadde jeg bare 7 minutter igjen. Jeg tror jeg kun hadde gtt gjennom 10% av det jeg hadde planlagt hahha. S jeg bare gikk gjennom det viktigste, og det gikk ganske greit. 

Morgenen etter hadde vi et opplringsmte for de som skal trene de nye misjonrene med president Heder og assistentene. Etter det hadde vi 2 dp i Limassol. Ray og Emma. To stykker fra Kina som har blitt undervist en liten stund og var veldig giret p bli dpt. 

Oooooog p Sndag ble Patricia dpt! 30 r som undersker avsluttet med gledestrer. Det var utrolig. Litt komisk og. Vi kjrte alle sammen ned til den stranden som hun hadde plukket ut p forhnd. Hun bobblet over av glede, klarte ikke holde seg og mtte klemme oss misjonrer. Problemet var at det var mer sj enn forventet. Og stedet som vi gikk ut i var som en stor stein som sluttet ganske brtt i et undervanns stup. Vi prvde g s nr stupet som mulig for f rett dybde. Et annet problem var at det var noen dype hull. S vi bobbet alle sammen litt opp og ned mens vi sloss om balansen mot blgene. Men plutselig stilnet det nok, alle hadde godt fotfeste og dpen ble utfrt uten noen problemer. Vi var alle s lykkelige, det bare sprudlet over. 

Det blir trist dra fra Paphos. Alle underskerene som vi et veldig godt forhold med, medlemmene, Wonnacottene og alt det de har gjort for oss. Med leksjoner og ikke minst mltider ^^ Men eldste Gore kommer fra Athen for a ta over arbeidet her i Kato Paphos, ogs som en trener. Han er fra samme MTC gruppe som meg, og jeg har ingen bekymringer for at han tar over arbeidet her, han er et beast. 

Denne uken fr jeg reiser til Larnaka stopper vi innom Limassol slik at jeg kan holde et dpsintervju med en annen som nsker bli dpt. Arbeidet her gr virkelig fremover og fremtiden ser lys ut! =)

Hpe alle har hatt ein liga goe uga! s fr eg avslutta med nokk et quote:

"Happiness can be found in the darkest of times if one only remembers to turn on the light" - Albus Dumbledore

---------------------------

Hallo to you followers!

Main events this week .... Baptism! Patricia was baptized! I will be moving to Larnaca, where I become District Leader! And I will train a new missionary from Italy, Elder Menis ^^ And I've taken on the role as Captain Greece.

So much have happened this week. Let me take it chronologically.

We had a district meeting in Limassol where we had an exchange with zone leaders. Myself and Elder Fagg was in Paphos together. What a machine. I have much to learn from him. He had the baptism interview with Patricia, since I cannot do the interview with our investigators as district leader. It's always cool to be more familiar with other missionaries, because they are all so different. And they all have remarkably different skills and personalities, which they utilize in mission work.

I also received a phone call in the morning during the exchange from Athens. President Heder called to tell that next week I will train a new missionary! ^^ Yes! it will be fun! hahha, I really look forward to that. ah ... I remember so many different funny moments when I was in my first area in Athens. Much fun can happen when you try everything to speak a language you do not master yet.

On Friday we had zone conference. I had a 25 min presentation. But I missed a bit in the planning of the presentation. In the front row sat the assistants, and suddenly they gave me a sign that now I had only 7 minutes left. I think I just had gone through 10% of what I had planned to go through hahha. So I just went through the most important, but I think it did go pretty smoothly.

The morning after we had a training meeting for those who will train the new missionaries with President Heder and the assistants. After that we had two baptisms in Limassol. Ray and Emma. Two people from China who have been taught a little while and was very eager to be baptized.

And?. on Sunday Patricia was baptized! 30 years researching ended with tears of joy. It was incredible. Some comic during the baptism. We drove all together down to the beach that she had picked out beforehand. She bubbled over with joy, unable to keep up and had to hug the missionaries. The problem was that there were more waves than expected. And the place that we went down to there were a big rock that ended quite abruptly in an underwater cliff. We tried to go as close to the cliff as possible to get the right depth. Another problem was that there was some deep holes. So we bubbled all a bit up and down while we fought to gain balance against the waves. But suddenly it was quiet enough, everyone had a good foothold and baptism was performed without any problems. We were all so happy, it just bubbled over.

It will be sad to leave Paphos. All the good investigators that we have, the very good relationship we have with the members, The Wonnacotts and all that they have done for us. With lessons and especially meals ^^ But Elder Gore will come from Athens to take over the work here in Kato Paphos, also as a trainer. He is from the same MTC group as me, and I have no worries that he will take over the work here, he's a beast.

 

This week before traveling to Larnaca, we visited Limassol so that I could do a baptismal interview with another that wants to be baptized. So the work here really goes forward and the future looks bright! =)

Hope everyone has had a nice week! I conclude with another quote:

"Happiness can be found in the darkest of times if one only remembers to turn on the light" - Albus Dumbledore

-------------------------


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde