21/11-16 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

21/11-16

English after norwegian;

Halloisen mine Jule Enhjrninger! 

Gjetter dere hva vi gjorde i dag s er dere gode! Vi var sammen med the Cranneys og sone lederne og vi gikk ned for se p flamingoene. Hvert r reiser flamingoene ned til Afrika fra sten og gjr et lite pit-stop i Larnaca i noen uker, om jeg forstod det riktig. Det var ganske spesielt, en hel flokk med ville flamingoer. 

De to siste sndagene har jeg blitt spurt om jeg kan spille orgel p nadvedsmtet. Ganske lett, sangene er allerede innspilt, s jeg m bare rykke i takt og tempo s spiller pianoet av seg selv. Men tada!! denne sndagen spilte jeg litt manuelt ogs! Nrmere Gud til deg. Gy! Det er visst et Keyboard i en av de andre leilighetene som de ikke bruker, som jeg skal ta over slik at jeg for vd meg litt. ^^

Denne uken har vrt r. Stappet med leksjoner. S mange forskjellige erfaringer. Mirakler og ny folk vi har undervist. 

Vi hadde en leksjon med Bergenseren! Ikke det at det var noe nytt, men noe veldig uventet skjedde! Hun har jo aldri godtatt ta imot en Mormons Bok fr, siden hun har ikke lyst miste fokuset p det gamle testamentet, men jeg flte allikevel at vi mtte prve atter en gang. Vi mttes slik som vi pleier, snakket om det vi pleier, om Israel, samlingen av Israels stammer, Moses, osv. Deretter leste vi Alma 32 sammen, hvor Alma sammenligner ordet (skriftene) med et fr, og vi leste det p Norsk. Bare det lese skriftene p Norsk for frste gang p over et r var ganske spesielt. Hun likte det, selv om litt skeptisk til ukjente skrifter og profeter. Hun mtte si seg enig med masse som sto der, og at det var masse gode innsikter. 

Etterp snakket hun om hvordan Bibelen kommer fra Jdene og hun forklarte litt om tradisjonene, inkludert litt om julen. Jeg avsluttet med si at vi mtte g n, men at vi skulle nske hun kunne f lest et kapittel til neste gang hvor det str mye om hvordan Bibelen kommer fra Jdene. Hun sa "h, hvor str det?" Og s hun at jeg bladde opp i Mormons Bok. Da sa hun, "Okay, jeg fr vel lese litt i denne Mormons Boken". Hun tok imot Mormons Bok og lovet at hun skulle lese kapittelet den samme kvelden. Jeg var helt i hundre! 

Vi hadde ogs elleve andre leksjoner som alle va interessante p hver sin mte. Noen der vi virkelig m g i dybden i doktrinen for at de skal henge med. Andre der vi m undervise s enkelt som mulig, grunnet sprk, kultur eller begge.  

En leksjon med Gabbi, fra India var noe mer skuffende. Han kommer hver Sndag i kirken, leser i Mormons Bok, ber og gjr alt vi utfordrer ham til. Men i denne leksjonen fant vi ut at han forstr lite av det vi underviser. Han har et stort nske om flge Kristus og gjre godt, men engelsken hans er ikke nok god not til forst det han trenger.... En hel leksjon undervise vi ham kun om hva en profet er. Etterp spurte vi han om han kunne forklare hva en profet er med sine egne ord, og han svarte p noe helt annet. Vi m finne ut en annen mte undervise ham p. :)

En Egypter, Imed, vi underviste noen ganger denne uken var veldig interessert i at vi har profeter i dag ogs, og er ogs giret i lese i Mormons Bok. Han kom til kirken p Sndag ogs. Han har en kristen bakgrunn, s han forstr lett det vi har undervise, og han forstr fort nr det er noe som kun vr kirke har tilby. P lrdag viste vi ham kirken og snakket en del med ham. Vi s en video av president Thoma S. Monson oversatt til arabisk. Fr han gikk fortalte han oss at han har et problem med ryking, og at han nsker slutte ryke, og at han tror at han kan klare det! Dette var helt uten av vi nevnte noe om visdomsordet i det hele tatt. Ingen tvil om at denne karen er forberedt!

Det er herlig se at det er ikke bare vi som er klare til jul n. Julelys overalt og folk som pynter. Vi kjrer p med litt Sufjan Stevens som alltid inviterer julestemningen p sekunder.

Ha ein goe uga folkens! Pynt fint!

Ingen fr sagt det bedre enn Humlesnurren:

"That though we may come from different countries and speak in different tongues our hearts beat as one" - Albus Dumbledore

-------------------------------------

Hello my fellow Christmas Unicorns!

Guess what we did today? We together with the Cranney and zone leaders did go down to see the flamingos. Every year flamingos flying to Africa from the East and make a little pit stop in Larnaca a few weeks, if I understood it correctly. It was quite special for a Norwegian to see a whole herd of wild flamingos.

The last two Sundays, I have been asked if I could play the organ at sacrament meeting. Quite easy since the songs are already recorded in the piano, so I just have to pluck the beat and tempo as playing the piano by itself. But listen? !! this Sunday, I played a little manually! " Nearer my God to the." Really fun! There is a Keyboard in one of the other apartments that they do not use, that I can take over so that I can practice a bit. ^^


This week has been so good. Packed with lessons. So many different experiences. Miracles and new people we have taught.

We had a lesson with the girl from Bergen! Not that it was something new, but something very unexpected happened! She has never accepted to take the Book of Mormon before, since she did not want to lose focus on the Old Testament, but I felt anyway that we had to try once again. We met as usual, talked about who we are, about Israel, the gathering of the tribes of Israel, Moses, etc. Then we read Alma 32 together, which Alma compares the word (the Scriptures) with a seed and we read it in Norwegian. Just to read the writings of Norwegian for the first time in over a year was pretty special. She liked it, although a little skeptical of unknown writings and prophets. She had to agree with lots of what we read from Alma 32 and that there were lots of great insights and learning's.
Afterwards she talked about how the Bible comes from the Jews and she explained a little about the traditions, including a bit about Christmas. I concluded by saying that we have to go now, but we would wish she could read a chapter to the next time which says a lot about how the Bible comes from the Jews. She said "oh, where can I find this?" And she saw that I browsed in Book of Mormon. Then she said, "Okay, I suppose I'll read a little in this Book to Mormon :)". She took the Book of Mormon and promised that she would read the chapter that same evening. I was all so happy!

We also had eleven other lessons that all was interesting in their own way. Some we really needed to go into the doctrine so that they would follow us. Others we needed to teach as simple as possible, due to language, culture or both.

A lesson with Gabbi, from India was somewhat disappointing. He comes every Sunday to church, read the Book of Mormon, prays and do everything we challenge him to do. But in this lesson we learned that he understands little of what we teach. He has a great desire to follow Christ and to do well, but his English is not enough good not to understand what he needs .... An entire lesson teaching him what a prophet is. Afterwards we asked him if he could explain what a prophet is in his own words, and he answered something entirely differently. We have to figure out another way to teach him. :)

An Egyptian, Imed, we taught several times this week was very interested in that we have a prophet today, and is also eager to reading the Book of Mormon. He came to church on Sunday as well. He has a Christian background, so he easily understands what we teach, and he understands quickly when there is something that only our church has to offer. On Saturday we showed him the church and talked a lot with him. We watched a video of President Thomas S. Monson translated into Arabic. Before he left he told us that he has a problem with smoking, and that he wants to quit, and that he thinks he can do it! The funny thing is that we never mentioned anything about the word of wisdom at all. No doubt that this guy is prepared!

It is wonderful to see that it is not only we who are getting ready for Christmas here. Christmas lights everywhere and people decorate their homes and houses. We play some Sufjan Stevens music. He always invites Christmas mood in seconds.

Have a great week you guys! Put up the decorations  and get into the Christmas spirit!

None can say it better than Dumbledore:
"That though we march come from different countries and speak in different tongues our hearts beat as one" - Albus Dumbledore 


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde