21/05-17 (elderlundegard)
Hjem Add Om meg Kontakt

0

21/05-17

Halloen!

 

Det blir en del skrive om denne uken ettersom det ikke ble noen tid til skrive forrige uke. For de som ikke vet s er jeg n i Athen i Hellas som assisten til President Heder sammen med Eldste Scharff! Det var en stor overraskelse med tanke p at jeg kun hadde 12 uker igjen da jeg fikk den beskjeden. Det er litt annerledes, men jeg tror den strste fordelen er at vi fr vre s mye sammen med President Heder. Vi ser ham nesten hver dag n som er helt konge. Han er bare best. 

Jeg skal prve skrive om hva som skjedde denne uken.

Jeg hadde min siste leksjon med Thomas og Lisbeth fra Norge fr jeg forlot Kypros p lrdag. Fantastiske folk, jeg savner dem allerede. Vi underviste om hp, som trengs s srt i denne verdenen. Til slutt nsket jeg forklare dem hvordan jeg fler for Mormons Bok, og hvordan det bringer hp til vre liv. Det har vrt litt vanskelig undervise dem grunnet vrt gode forhold. Jeg forklarte derfor hvordan det er vre misjonr. Det at vi ikke gir opp, at vi str p hver dag, men at det eneste som gjr meg frustrert er nr folk ikke engang er villige til prve. Jeg vet hvor mye glede, forstelse og lys som kommer av studere i skriftene, spesielt i Mormons Bok og at de vi snakker til virkelig trenger disse velsignelsene. Dette er det folk leter eller, men s er de s ofte ikke villige til prve engang. De har ingenting tape, men s mye vinne! Jeg fortsatte snakke om prinsippet om prve. Jeg flte Den Hellige nd s sterkt og bare hpet at de flte noe av det samme. Plutselig stoppet Thomas meg ved bryte ut. I will try, Jrgen! I will read the Book of Mormon! I promise! Det var helt ubeskrivelig. Jeg hper jeg fr sett dem igjen. 

 

Jeg hold en tale p Nadverdsmtet min siste sndag i Larnaca. Jeg fikk tatt farvel med alle, noen med vte yne. Veldig spesielt ta farvel etter jeg har vrt der i over 7 mneder. Veldig blandede flelser. Det er alltid trist ta farvel med venner, men jeg gledet meg ogs til treffe gamle og nye venner i Athen. 

Mandags morgen reise jeg avgrde til Athen. Den samme kvelden hadde vi en leksjon med Θοδωρής (Theodore). Han kontaktet misjonrene veldig nylig fordi han ville lre mer om mormonene. Han har undersk masse forskjellige kirker og nsker bli mormoner. Han er 24 r, kan snakke Gresk, Engelsk, Tysk, Italiensk og Russisk, han har studert lov og har jobb og alt. En stdigere kar finner man ikke! Han har dpsdato den 10 juni. Han bare sluker all informasjon og studerer selv. For en type.

Tirsdagen ble for det meste brukt sammen med President Heder. Vi planla en del av de mtene vi har fremover. Et lederskapsmte som vi har p fredag, MLC for neste uke og litt forandringer i misjonen. 

Frem til onsdag var Eldste Scheltinga fortsatt sammen med oss, slik at han kunne gi meg litt ekstra trening som AP. Tidlig om morgenen kom Allens, misjonsekteparet, for plukke han opp og kjre ham til flyplassen. Vi bare gikk ut av leiligheten og ned trappene for flge ham ut. Men.. vi glemte nklene i dren. S Allen tok oss med til kirken for hente ekstranklene, men han hadde ikke nok tid til kjre oss helt tilbake. S han slapp oss av p veien og vi mtte g, i pysjamas, tfler, og i regnet. Hahha Da vi endelig kom til leiligheten vr fant vi ut at nklene ikke fungerte siden de originale blokket fra den andre siden. Ei av naboene vre kom ut og prve hjelpe oss med ringe rundt etter en ls-smed. En annen nabo vknet opp og hun sa at terrassene vre ikke var s langt borte fra hverandre. S jeg tok av tflene og hoppet over og lste opp fra innsiden. Jeg vil si det var en god mte feire 17 Mai p!

Torsdag gjorde vi mer normalt misjonsarbeid. Vi beskte Anest, et nylig dpt medlem og studerte litt sammen med ham. Etterp reiste vi ut til familien Kalle. Jeg sier reiste siden de bor et godt stykke borte fra metroen p et av de strste hydene i Athen. Vi delte en ndelig tanke med dem og s inviterte de oss til bli for middag. Noe som jeg virkelig hpet p. Siden vi nettopp flyttet inn og har lite penger for denne mneden har vi ikke spist s mye. Og familien Kalle hadde laget masse mat til oss. Jeg spiste derfor med tanke p holde meg mett en god stund. Mot slutten av middagen sa en av dem, "vent, er det ikke streik p metroen fra 8 av i kveld?" Vi mtte bare takke for maten og lpe ut. Du kan se for deg det. To stykker, nettopp overspist seg p tung pasta og kylling, i skjorte, slips og dressbukser, lpende ned en stor hyde. Det er mandag n, og jeg har fortsatt mme muskler fra navlen og ned. 

P fredag hadde vi masse mter. Lederskapsmte som vi holdt for de nye lederne i misjonen. Mte med President Heder. Og et skype-mte med noen sstermisjonrer fra en annen misjon for diskutere bruk av media, lik at vi kunne dele erfaringer og ideer om fremtidig bruk. Vi hadde ogs en annen leksjon med Theodore som fortatt er i 100 om lre mer om det vi tror p. 

Det var det? Frste uke p kontoret. S fr vi se hva neste uke bringer. Det er mye som skjer hele tiden her, s hver dag er nesten et nytt eventyr!

Ha ein knall uga! Hipp Hipp!

---------------------------------------------------------------------------

Hia!

There will be a lot to write about this week as there was no time to write last week. For those who do not know, I'm now in Athens in Greece as Assistant to President Heder with Elder Scharff! It was a big surprise given that I only had 12 weeks left of my mission when I got the call. It's a little different, but I think the biggest advantage is that we get so much time together with President Heder. We see him almost every day. That is so great. He's the best.
I will try to write about what happened this week.

I had my last lesson with Thomas and Lisbeth from Norway before I left Cyprus on Saturday. Amazing people, I miss them already. We taught about hope that is so badly needed in this world. In the end, I wanted to explain to them how I feel about the Book of Mormon and how it brings hope to our lives. It has been a little difficult to teach them because of our good relationship. I therefore explained how it is to be a missionary. The fact that we do not give up on every day, but the only thing that frustrates me is when people are not even willing to try. I know how much joy, understanding and light comes from studying in the scriptures, especially in the Book of Mormon, and that those we speak to truly need these blessings. This is what people are looking for, but then they are so often unwilling to even try once. They have nothing to lose but so much to win! I continued to talk about the principle of trying. I felt the Holy Ghost so strong and just hoped that they felt something of the same. Suddenly, Thomas stopped me breaking out. I will try, Jrgen! I will read the Book of Mormon! I promise! It was completely indescribable. I hope I'll see them again.

I had a talk at the sacrament meeting last Sunday in Larnaca. I said goodbye to them all, some with wet eyes. Very special to take goodbye after I've been there for over 7 months. Very mixed feelings. It's always sad to take goodbye with friends, but I also looked forward to meet old and new friends in Athens.

Monday morning I traveled to Athens. That same evening we had a lesson with Θοδωρής (Theodore). He contacted the missionaries very recently because he wanted to learn more about the Mormons. He studied many different churches and wants to become a Mormon. He is 24 years old, can speak Greek, English, German, Italian and Russian, he has studied law and has steady work and everything. You cannot find a better guy! He has baptism date on June 10th. He just accepted all new information and he studies himself. What a guy.

The Tuesday was mostly used together with President Heder. We planned some of the meetings we have in future. A leadership meeting that we have on Friday, MLC for next week and some changes in the mission.

Until Wednesday, Elder Scheltinga was still with us, so he could give me some extra training like an AP. Early in the morning, Allens, missionary couple, came to pick him up and drive him to the airport. We just walked out of the apartment and down the stairs to follow him out. But .. We forgot the keys in the door. So Allen took us to church to pick up the extra keys, but he did not have enough time to drive us back. So he dropped us off on the road and we had to walk, in our pajamas, slippers and in the rain. Hahha When we finally got to our apartment we found out that the keys did not work since the original blocked from the inside side. One of our neighbors came out and tried to help us ring around for a locksmith. Another neighbor woke up and she said our terraces were not too far away from hers. So I took off the slippers and jumped over and unlocked from the inside. I would say it was a good way to celebrate 17th of May!Thursday we did more normal missionary work. We visited Anest, a recently baptized member and studied a little with him. Afterwards we traveled to the Kalle family. I say traveled since they live a good distance away from the metro on one of the highest heights in Athens. We shared a spiritual thought with them and then they invited us to dinner. Something I really hoped for. Since we just moved in and have little money for this month we have not eaten so much last couple of days. And the Kalle family had made a lot of food for us. I ate therefore for a while to keep full for a while. Toward the end of the dinner, one of them said, "wait, is not it strike on the metro from 8 tonight?" We just had to thank for the food and run out. You can picture it. Two guys just overpowered by heavy pasta and chicken, in shirt, tie and dress pants, running down a big height. It is Monday now and I still have sore muscles from the navel and down.

On Friday we had lots of meetings. Leadership meeting we held for the new leaders in the mission. Meeting with President Heder. And a skype meeting with some sister missionaries from another mission to discuss media usage, similar to sharing experiences and ideas about future use. We also had another lesson with Theodore, who is so eager to learn more about what we believe in.

That was it ... First week at the office. Then we'll see what next week will bring. So much happening every day, it is almost like a fairytale :)

 

See you guys later

 


 • Kommenter her
  Tilkomstgruppen
  Design og koding: Ina Anjuta
  Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde