elderlundegard -
Hjem Add Om meg Kontakt

0

Hallais og velkommen tebage!

Det er s mye som har skjedd. Jeg fr ta med det viktigste som har skjedd de siste ukene. 

​Forrige uke hadde vi en tredje kompanjong med oss, Eldste Reed. Han var med oss siden han er amerikaner og har ikke oppholdstillatelse ​i Kypros. Siden han avslutter misjonen sin denne uken s President Heder gav ham muligheten til oppleve litt av Kypros. 


"Forrige uke hadde vi en Kamel tur som P day aktivitet. Kjempe kult."
 

Forrige mandag reiste vi til Cape Greco sammen med Panayiotis og Gerogia for vise Reed litt av Kypros. 

Da vi kom hjem igjen hadde Reed litt hodepine, s jeg gav han en tablett Fenazon Koffein. Ikke lenge etter starter Reed reagere p medisinen. Han ble rd i ansiktet, halsen hovnet opp og han begynte f problemer med puste. Bihulene hans ble umiddelbart tette. Det ble gradvis verre, og det puste ble et problem som s ut til bli virkelig gale. Jeg leste dette om sjeldne Fenazon reaksjoner: 

"Anafylaktisk reaksjon (Anafylaksi): Akutt og alvAorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvr og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin."

Jeg kunne jo ikke si det til ham. Vi ringte Sster Heder og fikk henne p saken med leger og ambulanse. Eldste Reed ba om en prestedmms velsignelse. Rett etter velsignelsen ble han hurtig bedre. Alt pnet opp og gikk den mot det normale. 

Var ingen nd for ambulanse, sykehus eller noe. Vi gikk innom et apotek for kjpe antihistamin for sikkerhetsskyld og s syklet vi hjem. Det er utrolig se prestedmmets kraft i bruk. Heller hadde han ikke vondt i hodet lengre. 

Jeg traff p noen folk som var her i Larnaca kun for dagen fr de reiste tilbake til Limassol. De var interesserte i lre mer om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, s jeg mottok nummeret deres og gav det videre til misjonrene i Limassol. De har visst undervist dem siden den gang. Helt til vi mottok en telefon fra misjonrene som sa at to av dem er n i fengsel og den tredje er p rmmen, men at han har planer om komme til kirken p sndag. Hahha. Det er vist fikset n, det var bare noe problemer med noen papirer som n er i orden. 

Vi har undervist Emad en del de siste ukene?han som nylig ble dpt. Han er helt fantastisk. Vi fant en annen fra Egypt og Emad er bde klar og villig til bli med p leksjoner for oversette og hjelpe. 

P lrdag hadde vi en aktivitet hvor vi mttes ved en park for grille og vre sammen. Det var et stort oppmte p omtrent 30 stykker. Medlemmer, ikke-medlemmer og venner. Nydelig vr, sol, 25 grader. Det ble volleyball og mat fra Panayiotis. Vre to venner fra Norge kom ogs, og jeg tror vi alle koste oss. 

Andre ting som er verdt nevne men jeg som jeg ikke har tid til skrive s mye om er at vi fikk gi velsigne og gi navn til en baby! Ganske utrolig. Det var til et mindre aktivt medlem som fortsatt ville at babyen skulle f denne velsignelsen. Vi hadde en fantastisk sone konferanse. Helt vilt. 

Grunnen til at det ikke har blitt s regelmessig bloggskriving er at jeg bruker mye av tiden n p mandager til finne mer ut om studier og slikt. Ettersom tiden nrmer seg fristen for ske. Jeg har hatt mange ideer, men det ser ut som om jeg kommer til studere radiografi i Drammen om intet annet forandrer seg. Men jeg satser p at jeg kommer til skrive mer jevnlig fremover.

Snakkes! Ha ein goe uga og alt det der! ^^

 

----------------------------------

 

Hi and welcome back!
There is so much that has happened. I?ll try to update you with the most important things that has happened the recent weeks.

Last week we had a third Elder with us, Elder Reed. He together with us since he is American and has no residence permit in Cyprus. Since he will finish his mission this week, President Honors gave him the opportunity to experience Cyprus.

"We rod camels last P day. It was fun!"

Last Monday, we traveled to Cape Greco with Panayiotis and Gerogia to show Reed some of Cyprus.
When we got back home Elder Reed had a headache, so I gave him a Phenazone Caffeine pill. Not long after starting Reed responding to the medication. He first was red in the face, then the neck start swelled up and he began to have trouble breathing. The sinuses became clogged. It started to be worse, and when he had problem with the breathing the problem seemed get really bad. I read this on rare Phenazone reactions:

?Anaphylactic reaction (anaphylaxis): Acute and severe allergic reaction with symptoms such as fever, rash, swelling, difficulty breathing and low blood pressure. Anaphylactic shock is fatal if you do not get started with drug therapy in the form of antihistamines and epinephrine.?

I could not tell him that so we called Sister Heder and informed her of the matter and she contacted doctors and paramedics. Elder Reed asked for a priesthood blessing. Immediately after the blessing, he was rapidly improved. Everything opened up and his situation started to normalize.
There were no need for an ambulance, hospital or anything. We stopped by a pharmacy to buy antihistamine for safety's sake and so we rode out bikes home. It's amazing to see power of the priesthood in use. And the headache was gone :).

I met some people who were here in Larnaca the day before they traveled back to Limassol. They were interested in learning more about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I received their phone number and gave it to the missionaries in Limassol. They have taught them ever since. However we received a phone call from the missionaries and told us that two of them now are in prison and the third was on the run, but that he had plans to come to church on Sunday. Hahha. It is fixed now. It was just some problems with some papers that are now in order.

We have taught Emad several times last couple of weeks. The one that was recently baptized. He is absolutely fantastic. We found another guy from Egypt and Emad is both ready and willing to join the lessons to translate and help.

On Saturday we had an activity where we met in a park to grill and be together. There was a good attendanceand we had about 30 people there. Members, non-members and friends. Lovely weather, sunny, 25 degrees. We played volleyball and food was made by Panayiotis. Our two friends from Norway came as well, and I think that all had a good time.


There are other things that are worth mentioning, but I like I do not have time to write about it, but have to mention that we did give blessing and naming a baby! That was pretty amazing. It was a less-active member who wanted that the baby should receive the blessing. We had a wonderful zone conference. It was great.

The reason that I have not been so regular writing the blog is that I spend a lot of time on Mondays to figure out studies after my mission. As time approaching the deadline for applying. I have had many ideas, but it looks like I'm going to study radiography in Drammen if nothing else changes. So now I'm going to write more regularly forward.

See ya all! Have a brilliant week and all that stuff! ^^

 • 0

  Halloen!​

  Det har vrt en spennende uke. Vi fly inn til Athen p tirsdag, men da vi landet fant vi ingen som ventet p oss der hvor de hentet oss tidligere. Vi var strandet i verden uten en telefon som virker, uten mat, kun vann fra toalettene. Ndtelefonene ville ikke akseptere kortene vre og vi hadde et mte om under en time. Heldigvis fant vi en computer som fortsatt hadde 10 minutter internett fra den forrige personen som betalte. Vi fant ut at de som plukket oss opp ventet p oss utenfor, vi hadde bare ikke sett dem, s det var vel vr feil. :p​ jaja, vi rakk mtet.

  Mtet vi hadde var bra, vi lrte mye fra President og Sster Heder, og assistentene. Vi hadde ogs en exchange med assistentene, hvor jeg var sammen med Eldste Fagg for en dag. Jeg kunne ha skrevet en bok om bare det, hahha. 

  Vi beskte Ralph, en ex-motorsyklist fra Amerika. Den eneste mten jeg kan beskrive ham som en person er ved eksempel. Han sa "Yeah, throughout my racing career I've broken almost every bone in my body; my arms, most of my ribs, my legs, both shoulders, everything. But most times I'd just use duct tape. Do you know what duct tape is? It's my best friend. I'd duct tape my arm whenever I'd break it, cuz' mah doctor would never let me continue the championship if he'd know." Hahha! N m legene her bryte opp mange av bryddene som ble leget feil. Men han syntes det var verdt det, han vant USA's national championship 6 ganger. 

  Vi snakket med ham om skriftene som han har et stort vitnesbyrd om, noe han har verdsatt gjennom hele livet hans. 

  Vi kom hjem til Kypros p torsdagen og hadde utrolig liten tid til forberede trengingen for alle andre misjonrene p Kypros, som var p fredag. Tuller ikke engang, vi planla alt fredags morgen fr vi reiste til Limassol. 

  Ikke bare har vi reist, jeg har sett masse mirakler denne uken. 

  Kanskje den strste var med Robin. Et mindre aktivt medlem vi har prvd lenge n ut til. Han sendte oss en melding denne uken om at konen hans den nattet fdte en gutt. Vi fikk komme p besk den samme kvelden p sykehuset og se den n dag gamle babyen. Fantastisk. Vi hadde ogs masse babyklr fra et av de andre medlemmene som vi skulle gi til noen andre, men vi mistet kontakten med dem. N fikk vi muligheten til hjelpe Robin med baby klrne. 

  Vi har ogs arbeidet en del med de andre medlemmene her i Larnaca?som er et stor fokus n av det vi gjr som misjonrer?og det er virkelig givende, og det styrker medlemmene ogs. 

  Plantene vokser, men en merkelig ting har skjedd. I potten som jeg plantet persille, har en annen ting begynt vokse opp, som skiller seg ut fra alle de andre. Eldste Scharff tror det er en lk, s det blir spennende se hva som snek seg med. 

  ja, vi mtte ogs p en fyr som ropte p oss, Hey Elders! fra den andre siden av gaten. Han tok oss med p en sushi-buffet. De var vist p besk her fra USA. 

  ​Siste ting. Vi satt og studerte gresk ute da en katt kom bort til oss. Den hoppet opp i fanget og ble der. Det stoppet ikke meg lese i Mormons Bok. ​

  Ha ein knagande kanon uga! :D 


   

  ----------------------------------------------------------

  Heya


  It has been an exciting week. We flew to Athens Tuesday, but when we landed we did not find anyone waiting for us where they have picked us up earlier. We were stranded without a working phone, no food, only water from the toilets. Emergency phone would not accept our cards and we had a meeting in about under an hour. Luckily we found a computer that still had 10 minutes internet from the previous person that was paid. We found that those who picked us up was waiting for us outside, we just had not seen them, so it was properly our fault. : P oh well, we did come to the meeting in time.


  The meeting we had was good, we learned a lot from President and Sister Heder and the assistants. We also had an exchange with the assistants, where I was together with Elder Fagg for a day. I could have written a book about just that, hahha.

  We visited Ralph, an ex-motorcyclist from America. The only way I can describe him as a person is by one example. He said "Yeah, throughout my racing career I've broken almost every bone in my body; my arms, most of my ribs, my legs, both shoulders, everything. But most times I'd just use duct tape. Do you know what duct tape is? it's my best friend. I'd duct tape my arm whenever I'd break it, cuz 'mah doctor would never let me continue the championship if he'd know. " Hahha! Now the doctors here need to break up many of the bones that was healed wrong. But he thought it was worth it, he won the US national championship six times.
  We talked to him about the scriptures that he has a great testimony about, something he has appreciated throughout his life.

  We came home to Cyprus on Thursday and had incredibly little time to prepare for the lessons of all the missionaries here in Cyprus, which was on Friday. No kidding, we planned everything Friday morning before we traveled to Limassol.

  Not only have we traveled, I've seen lots of miracles this week.
  Perhaps the biggest was with Robin. A less-active member we've tried to reach for a long time. He sent us a message this week that his wife gave birth to a boy. We could visit them the same evening in the hospital and got to see a one day old baby. Fantastic. We also had lots of baby clothes from one of the other members that we were supposed to give to someone else, but we lost contact with them. Now we got the opportunity to help Robin with baby clothes instead.

  We have also worked with the other members here in Larnaca who is a big focus now. We do as missionaries focus on member work, and it's really rewarding and it also helps members as well.


  Out plants is growing, but a strange thing has happened. In the pot which I planted parsley, another thing started to grow up, that stands out from all the others. Elder Scharff think it's an onion, so it will be interesting to see what it will end up as.

  Oh, we also met a guy who shouted at us, Hey Elders! from the other side of the street. He took us on a sushi buffet. They were visiting here from the United States and wanted to treat us.

  Last thing. We sat and studied Greek outside when a cat came up to us. It jumped up in my lap and stayed there. That did not stop me reading the Book of Mormon.

  Have a great week : D

 • 0

  Hallais!

  Jeg har visst en uante superkrefter. 1. Har tiltrekning av gitarer. 2.  Tiltrekning av dyr/insekter. 

  Vi hadde en kjempe god helg. Eldste Scharff ble 22 p lrdag. President Heder var p Kypros den dagen og tok oss med ut p en kinesisk restaurant med navn Mulan. Konge. Pluss en menighets konferanse p sndagen hvor et av medlemmene som ble dpt i fjor fikk det Melkisediske Prestedmmet. 

  Jeg kjpte en stlstrenget gitar for et r siden i Limassol som jeg har hatt med meg siden. En annen klassisk gitar som ingen brukte som n er i leiligheten vr. Den tredje tilhrer naboen vr, Vaso. Vaso som mater oss daglig med middagsretter og desserter?hadde en gitar med kun to strenger og ingen peiling p hvordan man strenger en gitar. Hun spurte derfor om vi ikke kunne fikse den, og at hun selvflgelig ville betale for strengene. Jeg trodde det var en vanlig gitar med stlstrenger som jeg har skiftet mange ganger. Det viste seg at det var nylon strenger som jeg aldri har skiftet fr. Heldigvis hadde jeg den andre gitaren og brukte den som en mal og det var ikke s vanskelig som jeg fryktet. 

  Vi traff p en stor kneler p vei til en avtale. Den hoppet opp i hnden min og s klatret den opp armen og videre opp p hodet. I gr p vei hjem syklet vi langs veien og oppdaget at det satt det en papegye langs veien. Vi stoppet for ta et bilde da den plutselig begynte snakke p kav gresk! hahha fantastisk. S neste gang du gr inn i en dyrebutikk og alle dyrene lage masse sty, vett du at de bare har en syk interessant diskusjon p gresk. '


   

  Vi ryddet kirken denne lrdagen. En mann gikk forbi bygningen med hodetelefoner p og var i sin egen verden. Jeg fikk yekontakt, og vi introduserte oss selv. Han sa han var fra Egypt og spurte om vi har noen medlemmer fra Egypt. Jeg kunne da fortelle ham at Emad var p vei om 5 minutter. Perfekt! Emad sa seg villig til vre med p en diskusjon og oversette til arabisk.

  Plantene begynner gro. Men h, jeg trenger tlmodighet.

  Denne uken flyr vi inn til Hellas Athen for et mte, og vi blir der to dager. Og s er det rett tilbake til Kypros for trene misjonrene p Kypros det vi har lrt. Det blir gy. Veldig stress, men det liker vi.

  Ha ein knall uga! 

   

  -----------------------------------------------------------

   

  Hi you guys.

  I must have some superpowers that I did not know about before. 1. I have a strange attraction to guitars. 2. Attraction to animals / insects.

  We had an awesome great weekend. Elder Scharff was 22 this Saturday. President Heder was in Cyprus that day and he took us out for a Chinese restaurant named Mulan. It was perfect. We also had a Branch conference on Sunday where one of the members who were baptized last year got the Melchizedec priesthood.

  I bought a steal string guitar a year ago in Limassol which I have brought with me since. I also found an acoustic guitar that no one used now in one of the apartments. The third belong to our neighbor, Vaso. Vaso is feeding us daily with dinner dishes and desserts She had a guitar with only two strings and had no clue on how to strings a guitar. She asked us if we could fix it, and that she would pay for the strings. I thought it was a regular guitar with steel strings that I have changed many times before. It turned out that it was nylon strings that I've never changed before. Luckily, I had the second guitar and used it as a template and it was not as difficult as I feared.

  We met on a large praying mantis on the way to an agreement. It jumped into my hand and then climbed up the arm and then up to the head. Yesterday on the way home we cycled along the road and discovered that it sat a parrot along the way. We stopped to take a picture when it suddenly started talking Greek! hahha fantastic. So next time you walk into a pet store and all the animals making lots of noise, it could be that they only have a really interesting discussion in Greek.

  We cleaned the church this Saturday. A man walked past the building with headphones on and was in his little bobble. I made eye contact, and we introduced ourselves. He said he was from Egypt and asked if we have any members from Egypt. I could then tell him that Emad would be here in about 5 minutes. Perfect! Emad agreed to participate in a discussion and to translate into Arabic.

  The plants starts to grow. But oh, I need patience.

  This week we will fly into Greece Athens for a meeting, and we will be there for two days. And then straight back to Cyprus to train the missionaries here in Cyprus what we have learned. It will be fun. Very stressful, but we like that. way

  Have a good week!

 • Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde