elderlundegard -
Hjem Add Om meg Kontakt

0

Da er det offisielt! Det blir radiografi studie i Drammen om tre uker!

Forrige uke var vi i dyreparken her i Athen! Det regnet om morgenen, med det ble fint vr da vi kom frem. Det var jo bare bra for oss, siden det var ikke mange andre som mtte opp. Det beste var delfin showet. Det er helt utrolig hvordan mennesker og delfiner kan kommunisere med hverandre. De gjorde hopp, skrukork, front-flip, back-flip, alene, synkron, lagde lyder, kom opp p land, vinket, hermet og selvflgelig sprutet de vann p oss.  

Forrige uke mtte vi opp med en fyr som vi fant gjennom Facebook. Han nsket komme se hvordan kirken vr er, s vi gav han en kirke tour. Han er fra Kina og har en imponerende historie. Han forklarte hvordan religion fungerer i Kina og at man ikke har srlig religionsfrihet. Han valgte bli Kristen, og mtte derfor holde lav profil slik at han ikke ble tatt. Han flte at det ble for farlig bo i Kina da en av vennene hans ble oppdaget som Kristen av politiet. Han rmte derfor og reiste til Athen. Han fant ut etterp at politiet ogs hadde oppdaget at han var av Kristen tro, og hadde ransaket leiligheten hans like etter han forlot landet. Han er interessert i lre mer av det vi tror p og hva som gjr oss s forskjellig fra alle andre kirker. 

 

Denne uken mtte vi det nye medlemmet som valgt kutte med kirken pga Jehovas vitne broren ikke ville ha kontakt med ham s lenge han var medlem av vr kirke. Han sluttet svare telefonen nr vi ringer, s vi bare mtte opp p dra hans. Han var hjemme og slapp oss inn. Ingenting har forandret seg, men vi var glade for f snakke med ham i det minste. Vi har enda ikke mistet hpet. 

 

Forrige sone konferanse utfordret President Heder oss til lese hele Mormons Bok innen 12 uker. Med utfordringen rdet han oss ogs til markere skriftene p flgene mte: En farge med et hvert navn og referanse til Kristus. En annen med alle Kristi egenskaper og velsignelser. En annen med Hans doktrine, lre og Hans rolle som vr Frelser. Og til slutt en farge med alt som Kristi ord direkte, eller hvor profetene siterer Herren. Det har vrt helt fantastisk. Jeg gav meg selv 6 uker i det fullfre Mormons Bok, siden jeg snart reiser hjem og ikke hadde 12 uker. Jeg har lrt s mye. Det var frste gangen jeg leste Mormon Bok p egenhnd p Norsk her p misjonen. Jeg har lest hele boken p Engelsk fra perm til perm 4 ganger p misjonen min, en gang p Gresk og n en gang p Norsk.

 

Dette kan misforsts, men jeg velger si dette allikevel. Jeg hadde nok ikke vrt srlig religis hadde det ikke vrt for Mormons Bok. Jeg hadde ikke en gang vrt Kristen. Jeg tror jeg hadde vrt ganske likegyldig. Jeg sitter og tenker p ord som er verdig beskrivelse Mormons Bok, men hverken Norsk, Engelsk eller Gresk strekker til her. Den boken har forandret livet mitt. Den brer vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, vr Frelser og Forlser. Det er kun en mte finne det ut, og det er finne det ut for en selv. Det kan starte som ndelig trst, et mirakel, en invitasjon eller s enkelt som nysgjerrighet. Dersom man nsker finne ut om den er av Gud, eller om en nsker finne ut om den ikke er av Gud for den slags skyld. Alt gir mening, og den kan forklare alt. Ah! Noen ganger skulle jeg bare nske at jeg kunne laste ned p en minnepinne alt det jeg har funnet ut personlig og delt med alle rundt meg. Heldigvis fungerer det ikke slikt. Det er kun for dem som er klar til implementere det de allerede vet. Kun DA fr man mer og mer informasjon, kunnskap og opplysning.  

 

Meg og Eldste Gore bestemte oss for at han leder mtet i Hellas, og jeg i Kypros, siden det var min siste sone konferanse p Kypros. Hele mtet gikk veldig bra. Alle som hadde en del i programmet gjorde en fantastisk jobb med formidle budskapet p en god mte. Det var mye som ble lrt. Til slutt sto jeg foran alle, alene og ledet oss i si misjons skriftstedet p Gresk. Alle nesten ropte ut skriftstedet med stor kraft. Det fltes ut som det varte i flere minutter. Masse tanker kom og gikk. Jeg tenkte p mange erfaringer jeg hadde p Kypros, spesielt de gode. Og s for frste gang inns jeg hvor mye jeg kommer til savne det. Depresjon og angst er ikke helt de rette ordene, men kanskje litt panikk. Det var en miks av flelser. 

 
 

Resten av helgen lp/syklet vi rundt for ta farvel med alle. Det var utrolig kjekt se gamle kjente igjen. Men det var utrolig trist etterp da jeg hadde tatt farvel med alle. Jeg og Emad velsignet nadverden sammen den sndagen. Det var hans frste gang. Det var en god avslutting.

 

-----------------------------------------------------------

Then it's official! There will be a radiography study in Drammen in three weeks!

Last week we were in the zoo here in Athens! It was raining in the morning, it was nice weather when we arrived. It was only good for us since there were not many others who met up. The best part was the dolphin show. It's amazing how people and dolphins can communicate with each other. They made jumps, scooters, front flip, back flip, alone, synchronous, made sounds, landed, waved, hermetically and of course they splashed water on us.

Last week we met with a guy we found through Facebook. He wanted to see how our church is, so we gave him a church tour. He is from China and has an impressive history. He explained how religion works in China and that there is no religious freedom there. He chose to be Christian, and therefore had to keep a low profile to avoid being arrested. He felt it was too dangerous to live in China when one of his friends was discovered as a Christian by the police. So he escaped and traveled to Athens. He found out that the police also discovered that he was of Christian faith and had searched his apartment just after leaving the country. He is interested in learning more of what we believe in and what makes us so different from all other churches.

This week we met the new member who chose to leave the church because of his Jehovah's Witness brother did not want to have contact with him for as long as he was a member of our church. He stopped answering the phone when we called, so we just met up at his door. He was at home and let us in. Nothing has changed really, but we were happy to get talk to him at least. We have not yet lost all hope.

At previous Zone Conference President Heder challenged us to read the entire Book of Mormon within 12 weeks. With the challenge, he also advised us to mark the scriptures as follows: A color with each name and reference to Christ. Another with all Christ's qualities and blessings. Another with His doctrine, teachings and His role as our Savior. And finally, a color with everything as the word of Christ directly, or where the prophets cite the Lord. It has been amazing. I gave myself 6 weeks to complete the Book of Mormon, since I soon leave home and do not have 12 weeks. I have learned so much. It was the first time I read the Book of Mormon on my own in Norwegian here on the mission. I have read the entire book in English 4 times on my mission, once in Greek and now once in Norwegian.

This may be misunderstood, but I choose to say this anyway. I probably would not have been particularly religious if it was not for the Book of Mormon. I would not have been even Christian. I think I had been quite indifferent. I am thinking of words that are worthy of description of the Book of Mormon, but neither Norwegian, English nor Greek can describe what I feel. That book has changed my life. It bear witness that Jesus is Christ, our Savior and Redeemer. The only a way to figure it out, is to find it out for yourself. It can start as spiritual thirst, a miracle, an invitation or as simple being curiosity. If you want to find out if it is of God or even if you want to find out if it is not of God for that sake. Everything makes sense and it can explain everything. Ah! Sometimes I just wish I could download on a memory stick all I've found out personally and shared with everyone around me. Fortunately, it does not work like that. It is only for those who are ready to implement what they already know. Only then you get more and more information, knowledge and information.

Me and Elder Gore decided that he is in charge of the meeting in Greece and me in Cyprus since it was my last zone conference in Cyprus. The whole meeting went very well. Everyone who had a part in the program did a wonderful job of communicating the message in a good way. There was much that was educated. Finally, I stood in front of all, alone and led us all in say the mission scripture in Greek. Everyone almost shouted out the scripture with great power. It felt like it lasted for several minutes. Lots of thoughts came and passed. I thought of many experiences I had in Cyprus, especially the good ones. And for the first time I realized how much I'm going to miss it. Depression and anxiety are not quite the right words, but perhaps I felt a little panic. There was a whole mix of feelings.

The rest of the weekend we ran / cycled around to take goodbye to everyone. It was incredibly nice to see old acquaintances again. But it was very sad afterwards when I had taken said goodbye to everyone. Me and Emad blessed the sacrament together that Sunday. It was his first time. That was a good end of the weekend.

 • 1

  Vi feiret 4th of July denne uken! Flere ganger. Selv om vi ikke har en eneste amerikansk misjonr i hele Hellas. Kun misjonsektepar og James p Kypros. Misjonspresidenten med sin familie forberedte en ekte amerikansk middag for oss etter at vi var ferdig med dette transferets Missinary Leadership Counsel. Det var flagg, burgere, patriotisk musikk og masse graps :)) Det var et bra mte ogs, masse viktige ting som ble diskutert og masse nye ideer om hvordan vi kan forbedre oss selv og resten av misjonen. P distrikts mtet dagen etter hadde vi igjen mer mat og mer amerikansk musikk.

   

  Vi har ogs en sone konferanse rundt hjrnet som kommer til bli kanon bra! Theodor, vr nye konvertitt og beste venn skal ogs delta! Han kommer til ha en presentasjon p omtrent 20 minutter som kommer til vre s bra for misjonrene se, for ikke snakke om han selv. Han er fortsatt gldene og nsker hjelpe hele verden p en gang. Han nsker og planlegger reise p misjon om et r. Det hadde vrt helt fantastisk! 


   

  Et nytt medlem og en god venn av oss, ringte og ville mte med oss. Han fortalte om hvor vanskelig livet hans er n for tiden. Han mistet jobben, barna hans bor med ekskona hans og mye mer. Det vanskeligste var at broren hans?som er en Jehovas Vinte?fant ut at han er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han ble rasende og kuttet all kontakt med ham. Og i denne vanskelig perioden trenger han virkelig sttte fra broren sin. Derfor sa det nye medlemmet til oss at dette er nok siste gangen vi mtes, slik at broren hans kanskje vil akseptere ham igjen. Vi inviterte ham til snakke med grenspresidenten og misjonspresidenten om saken, men han kom ikke p sndag. Det var s trist. Vi skal se om vi kan mte med ham denne uken, men det blir ikke lett. Han sa til oss da han sa farvel "Jeg vet kirken er sann, og jeg elsker dere mine brdre, men dette blir nok siste gang vi sees." Virkelig trist.

  Det er rart det med misjon. Man blir s glad i folk at man kan fles helt p bunn og 10 minutter senere kan man vre p toppen av verden, over mnen! Er rene berg og dal bane?

  Wow, i dag fikk jeg reiseinformasjonen angende hjemreisen. Det er veldig rart. Vi var handlet mat i dag, og det er surrealistisk nr noe av maten gr ut etter at jeg reiser hjem. Hahha s min utlpsdato nrmer seg, s det er vel bare kjre p i denne heten! Mlet er d som en ekte spartan!

   

  -----------------

  We celebrated the 4th of July this week! Repeatedly. Even though we do not a single US missionary in all of Greece. Only missionaries couple and James in Cyprus. The mission president with his family prepared a real American dinner for us after we had finished this transfer's Missionary Leadership Counsel. There were flags, burgers, patriotic music and lots of stuff :)) It was a great meeting too, lots of important things discussed and lots of new ideas about how we can improve ourselves and the rest of the mission. At the district meeting the following day we had left over food and more American music.


  We also have a zone conference around the corner that will be a good stuff!

  Theodor, our new convert and best friend will also attend! He will have a presentation of about 20 minutes that will be so good for missionaries to see, not to mention for himself. He is still glowing and wants to help the whole world at once. He wants and plans to go on a mission in a year. It would have been amazing!


  A new member and also a good friend of us called and wanted to meet with us. He talked about how difficult his life is now. He lost his job, his children live with his wife at the moment much more. The most difficult thing was that his brother, who is Jehovah's Witness, found out that he is a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He became furious and cut all contact with him. And in this difficult period, he really needs support from his brother. That's why the new member told us that this is probably the last time we would see him. He really needed his brother to accept him again. We invited him to speak to the branch president and mission president about the matter, but he did not show up  Sunday. I was so sad. We will see if we can meet him this week, but it will not be easy. He told us when he said goodbye "I know the church is true and I love you my brothers, but this will be the last time I?ll see you." Really sad.
  It's strange it with a mission. You get so fond of people that you can feel completely at the bottom and 10 minutes later you can be on top of the world, over the moon when people take good decisions! Is the pure roller coaster ...

  Wow, today I got travel information about my home travel. We were shopping for food today and it's surreal when some of the food goes bad after I go home. Hahha so my expiry date is approaching so I need to it keep up in this heat! The goal is to die like a real spartan!


   

 • Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde