elderlundegard -
Hjem Add Om meg Kontakt

0

Denne uken har vi spist oss feite p thanksgiving. S alt er vel.

Wow! Jeg snakket litt om Imed forrige uke. En undersker fra Egypt som tar inn alt som en svamp. Han er bare s forberedt, helt sykt. Forrige uke fortalte han at han vil stoppe med rykingen (som ikke er lite bare det). Denne uken underviste vi ham derfor visdomsordet. Da han hrte at vi ikke drikker te og kaffe sa han. "Hva? Ikke te eller kaffe?" Jeg var klar til forklare litt hvorfor vi har visdomsordet og snn, men han fortsatte. "Det er fantastisk. Jeg stoppet for 1 mned siden drikke te og kaffe. Jeg var blitt s avhengig, men jeg stoppet helt og jeg fler meg mye bedre n. Det var vanskelig i begynnelsen, men n er jeg fri". Han er helt enorm. P sndag kom han bort til oss med et smil og forklarte oss hvor mye han har kuttet ned p rykingen og at han fler seg lykkelig. Han har litt hodepine, men han sa han fler en glede som han ikke har flt p lenge. For en mann. 

Denne uken hadde jeg splits med eldste Fagg, som er et eventyr i seg selv. Hahha, han er en  legende. Vi var ute i et helt nytt omrde som ikke fantes p kartet vrt. S vi gikk oss vill og endte opp i et omrde med kun svre villaer. Rett fr det regnes som slott. Et av husene s ut til ha en berg- og dalbane p taket, men det var noe annet. Vi hadde noen veldig gode samtaler med dem. En av dem som vi snakket med sa etter at jeg introduserte meg, "ah, du har et norsk navn?" Jeg har ingen peiling p hvordan han fant ut det, for han s kun navnet mitt skrevet p gresk, som ikke er det letteste i verden. 

Dessverre ble eldste Fagg flyttet til Athen i dag. Han blir den nye assistenten til president Heder. Ikke vanskelig forst, en god fyr og en kanon misjonr, men skulle gjerne hatt han i Larnaca litt lengre. Det positive er at skotten Eldste Scharff kommer inn i hans posisjon, s det blir jo bra i hvert fall. 

Wow! Mens jeg satt her for skrive bloggen fikk jeg en telefon fra vr bergenske undersker. Hun ble visst invitert hjem til en norsk familie i kveld og hun spurte om det hadde greit om hun tok med seg misjonrene, for han ene (meg) trenger velse med norsken sin. Familien hadde visst kontakt med misjonrer fr, s de kjenner godt til disse mormonene. Haha s det blir gy! Har ingen peiling p hva vi kan forvente. Vi fr se! 

Alle misjonrene p Kypros kom sammen p tirsdag og vi hadde et stort thanksgiving mltid. 

Her er bilde.

ukens quote: "It's not who we are underneath, but what we DO that defines us"

Bruce Wayne 

------------------

This week we have really eaten a lot due to thanksgiving. So all is well in Zion.

Wow! I wrote a bit about Imed last week. An investigator from Egypt that takes in everything like a sponge. He is just so prepared, amazing. Last week he announced that he would stop smoking (which is not a small thing just that). This week we therefore taught him about the word of wisdom. When he heard that we do not drink tea or coffee, he said. "What? No tea or coffee?" I was ready to explain a bit why we have the work of wisdom and stuff around this, but he continued. "It's wonderful. I just stopped do drink tea and coffee for 1 month ago. I had become so dependent, but I stopped and I felt so much better. It was hard in the beginning, but now I am free." He is absolutely increasable. On Sunday he came up to us with a smile and explained how much he has cut down on smoking and that he feels so happy. He had a little headache, but he said he feels such a joy that he has not felt in a long time. What a man.


This week I had exchange with Elder Fagg, which is just an adventure in itself. Hahha, Fagg is a legend. We were out working in a brand-new area that did not exist on our map. Then we got lost and ended up in an area with only huge villas. So big that it could be considered to be called castles. One of the houses seemed to have a roller coaster on the roof, but it was something else. We contacted them and had a very good conversation with them. One guy that we spoke with said after I introduced myself, "Ah, you have a Norwegian name?" I have no idea how he knew, since he only saw my name written in Greek, which is not the easiest thing in the world to read.

Unfortunately Elder Fagg moved to Athens today. He will be the new assistant to President Heder. Not difficult to understand at all. He is a good guy and a very good missionary, but we would have like to have him in Larnaca a little longer. The positive is that the Scotsman Elder Scharff will take his position, so that is good at least.

Wow! While I sat here writing the blog, I got a call from our investigator from Bergen. She was invited home to a Norwegian family in the evening and she asked if it was okay if she invited the missionaries, since there was a guy from Norway that needed to exercise his Norwegian's. The family have been in contact with missionaries before, so they are well aware of those Mormons. Haha so that will be fun! Have no idea what we can expect. We'll see!

All missionaries in Cyprus came together on Tuesday and we had a great thanksgiving meal.
Here is a picture.

The week's quote: "It's not who we are underneath, but what we DO that defines us"
Bruce Wayne

 • 0

  English after norwegian;

  Halloisen mine Jule Enhjrninger! 

  Gjetter dere hva vi gjorde i dag s er dere gode! Vi var sammen med the Cranneys og sone lederne og vi gikk ned for se p flamingoene. Hvert r reiser flamingoene ned til Afrika fra sten og gjr et lite pit-stop i Larnaca i noen uker, om jeg forstod det riktig. Det var ganske spesielt, en hel flokk med ville flamingoer. 

  De to siste sndagene har jeg blitt spurt om jeg kan spille orgel p nadvedsmtet. Ganske lett, sangene er allerede innspilt, s jeg m bare rykke i takt og tempo s spiller pianoet av seg selv. Men tada!! denne sndagen spilte jeg litt manuelt ogs! Nrmere Gud til deg. Gy! Det er visst et Keyboard i en av de andre leilighetene som de ikke bruker, som jeg skal ta over slik at jeg for vd meg litt. ^^

  Denne uken har vrt r. Stappet med leksjoner. S mange forskjellige erfaringer. Mirakler og ny folk vi har undervist. 

  Vi hadde en leksjon med Bergenseren! Ikke det at det var noe nytt, men noe veldig uventet skjedde! Hun har jo aldri godtatt ta imot en Mormons Bok fr, siden hun har ikke lyst miste fokuset p det gamle testamentet, men jeg flte allikevel at vi mtte prve atter en gang. Vi mttes slik som vi pleier, snakket om det vi pleier, om Israel, samlingen av Israels stammer, Moses, osv. Deretter leste vi Alma 32 sammen, hvor Alma sammenligner ordet (skriftene) med et fr, og vi leste det p Norsk. Bare det lese skriftene p Norsk for frste gang p over et r var ganske spesielt. Hun likte det, selv om litt skeptisk til ukjente skrifter og profeter. Hun mtte si seg enig med masse som sto der, og at det var masse gode innsikter. 

  Etterp snakket hun om hvordan Bibelen kommer fra Jdene og hun forklarte litt om tradisjonene, inkludert litt om julen. Jeg avsluttet med si at vi mtte g n, men at vi skulle nske hun kunne f lest et kapittel til neste gang hvor det str mye om hvordan Bibelen kommer fra Jdene. Hun sa "h, hvor str det?" Og s hun at jeg bladde opp i Mormons Bok. Da sa hun, "Okay, jeg fr vel lese litt i denne Mormons Boken". Hun tok imot Mormons Bok og lovet at hun skulle lese kapittelet den samme kvelden. Jeg var helt i hundre! 

  Vi hadde ogs elleve andre leksjoner som alle va interessante p hver sin mte. Noen der vi virkelig m g i dybden i doktrinen for at de skal henge med. Andre der vi m undervise s enkelt som mulig, grunnet sprk, kultur eller begge.  

  En leksjon med Gabbi, fra India var noe mer skuffende. Han kommer hver Sndag i kirken, leser i Mormons Bok, ber og gjr alt vi utfordrer ham til. Men i denne leksjonen fant vi ut at han forstr lite av det vi underviser. Han har et stort nske om flge Kristus og gjre godt, men engelsken hans er ikke nok god not til forst det han trenger.... En hel leksjon undervise vi ham kun om hva en profet er. Etterp spurte vi han om han kunne forklare hva en profet er med sine egne ord, og han svarte p noe helt annet. Vi m finne ut en annen mte undervise ham p. :)

  En Egypter, Imed, vi underviste noen ganger denne uken var veldig interessert i at vi har profeter i dag ogs, og er ogs giret i lese i Mormons Bok. Han kom til kirken p Sndag ogs. Han har en kristen bakgrunn, s han forstr lett det vi har undervise, og han forstr fort nr det er noe som kun vr kirke har tilby. P lrdag viste vi ham kirken og snakket en del med ham. Vi s en video av president Thoma S. Monson oversatt til arabisk. Fr han gikk fortalte han oss at han har et problem med ryking, og at han nsker slutte ryke, og at han tror at han kan klare det! Dette var helt uten av vi nevnte noe om visdomsordet i det hele tatt. Ingen tvil om at denne karen er forberedt!

  Det er herlig se at det er ikke bare vi som er klare til jul n. Julelys overalt og folk som pynter. Vi kjrer p med litt Sufjan Stevens som alltid inviterer julestemningen p sekunder.

  Ha ein goe uga folkens! Pynt fint!

  Ingen fr sagt det bedre enn Humlesnurren:

  "That though we may come from different countries and speak in different tongues our hearts beat as one" - Albus Dumbledore

  -------------------------------------

  Hello my fellow Christmas Unicorns!

  Guess what we did today? We together with the Cranney and zone leaders did go down to see the flamingos. Every year flamingos flying to Africa from the East and make a little pit stop in Larnaca a few weeks, if I understood it correctly. It was quite special for a Norwegian to see a whole herd of wild flamingos.

  The last two Sundays, I have been asked if I could play the organ at sacrament meeting. Quite easy since the songs are already recorded in the piano, so I just have to pluck the beat and tempo as playing the piano by itself. But listen? !! this Sunday, I played a little manually! " Nearer my God to the." Really fun! There is a Keyboard in one of the other apartments that they do not use, that I can take over so that I can practice a bit. ^^


  This week has been so good. Packed with lessons. So many different experiences. Miracles and new people we have taught.

  We had a lesson with the girl from Bergen! Not that it was something new, but something very unexpected happened! She has never accepted to take the Book of Mormon before, since she did not want to lose focus on the Old Testament, but I felt anyway that we had to try once again. We met as usual, talked about who we are, about Israel, the gathering of the tribes of Israel, Moses, etc. Then we read Alma 32 together, which Alma compares the word (the Scriptures) with a seed and we read it in Norwegian. Just to read the writings of Norwegian for the first time in over a year was pretty special. She liked it, although a little skeptical of unknown writings and prophets. She had to agree with lots of what we read from Alma 32 and that there were lots of great insights and learning's.
  Afterwards she talked about how the Bible comes from the Jews and she explained a little about the traditions, including a bit about Christmas. I concluded by saying that we have to go now, but we would wish she could read a chapter to the next time which says a lot about how the Bible comes from the Jews. She said "oh, where can I find this?" And she saw that I browsed in Book of Mormon. Then she said, "Okay, I suppose I'll read a little in this Book to Mormon :)". She took the Book of Mormon and promised that she would read the chapter that same evening. I was all so happy!

  We also had eleven other lessons that all was interesting in their own way. Some we really needed to go into the doctrine so that they would follow us. Others we needed to teach as simple as possible, due to language, culture or both.

  A lesson with Gabbi, from India was somewhat disappointing. He comes every Sunday to church, read the Book of Mormon, prays and do everything we challenge him to do. But in this lesson we learned that he understands little of what we teach. He has a great desire to follow Christ and to do well, but his English is not enough good not to understand what he needs .... An entire lesson teaching him what a prophet is. Afterwards we asked him if he could explain what a prophet is in his own words, and he answered something entirely differently. We have to figure out another way to teach him. :)

  An Egyptian, Imed, we taught several times this week was very interested in that we have a prophet today, and is also eager to reading the Book of Mormon. He came to church on Sunday as well. He has a Christian background, so he easily understands what we teach, and he understands quickly when there is something that only our church has to offer. On Saturday we showed him the church and talked a lot with him. We watched a video of President Thomas S. Monson translated into Arabic. Before he left he told us that he has a problem with smoking, and that he wants to quit, and that he thinks he can do it! The funny thing is that we never mentioned anything about the word of wisdom at all. No doubt that this guy is prepared!

  It is wonderful to see that it is not only we who are getting ready for Christmas here. Christmas lights everywhere and people decorate their homes and houses. We play some Sufjan Stevens music. He always invites Christmas mood in seconds.

  Have a great week you guys! Put up the decorations  and get into the Christmas spirit!

  None can say it better than Dumbledore:
  "That though we march come from different countries and speak in different tongues our hearts beat as one" - Albus Dumbledore   

 • 0

  ήνταν που κάμνουμε δαμέ! (Cypriot, haha ​do not ​think google translate will decode that)

  Okay, so now we have put up the Christmas tree and we have Christmas decorations everywhere in our flat. I did received a package from home this week, with some Christmas music, a new camera since I managed to lose the one I had, so now there will be more pictures going forward. In the package mom and dad also attached a small piece of Norway! (freia Milk Chocolate)  It was really good to eat a small piece of Norway.  We teach some people that do not have any Christian background. It is a very different experience, since we normally teach mostly people with the Greek Orthodox Church background. I asked one of them during one of the lessons we had this week. Do you know what a prophet is? He thought for a while and then he replied, "Yes, When You invest money in something and you get more back, that is a profit." hahha, I had to gather all my strength not to burst out with laughter. They really do absolutely have no Christian background, so everything we say is the first time they hear it. But they are like sponges, taking in all they can. It's pretty amazing.

  Last week Παναγιώτης and Γεωργία invited us to bowl in the end of our P day, so it was of course not something that we could not miss. We really had a good time with them. They are really taking care of us missionaries.


  We had special training with President Heder, his assistants and the zone leaders this week. All missionaries on the Cyprus island came together. It's always fun to meet the others from all over Cyprus. We had incredible meetings. It's impossible not to feel the spirit when President and Sister Heder talks. It is always top quality.

  (the good thing about serving with a guy from Italy is that he knows his pizza baking :)

  Finally we had a lesson with a Maria this week. We have tried long to get hold of her. Elder and Sister Cranney was also present in the discussion that really made that lesson very good. She have two children; Princess 9 years and Candle 6 year. Princess understood everything we talked about. She is so incredibly sharp. I hope we can continue to teach them going forward. It was actually Sister Rapp from Norway who started to teach her, but she has not have any contact with the missionaries for over a year now. So we hope that now is the time for progress.

  This is a little short blog this time, but more will come next week.

  Have a good week to you all.

  ---------------------------------------------------

  ήνταν που κάμνουμε δαμέ! (kypriotisk, haha tror iche google translate komme te ta den)


  (Julenissen har jo og kappe... Er han en superhelt?)

  Javel, s n er juletreet oppe og julepynt overalt. Jeg fikk en pakke hjemmefra, med litt julemusikk, et nytt kamera siden jeg klarte miste det ene jeg hadde, s n blir det litt mer bilder. I pakken var det et lite stykke Norge! Det var godt med et lite stykke Norge. Men det tok jo ikkje s lang tid fr det va et lite stykke av nge aent :).

  Vi underviser en del folk som ikke har en kristen bakgrunn. Det er en veldig annerledes erfaring, ettersom vi underviser stort sett kun folk fra den gresk ortodokse kirken. Jeg spurte en av dem under en av leksjonene vi hadde denne uken. Do you know what a prophet is? Han tenkte litt og svarte: "Yes, when you invest money in something and you get more back, that is a profit." hahha, jeg mtte samle sammen alle kreftene mine for ikke sprekke av latter. De har jo absolutt ingen kristen bakgrunn, slik at alt vi sier er den frste gang de hrer om det. Men de er som svamper, tar til seg alt de kan. Det er ganske utrolig.


  (utrolig hvor fort hret vokser nr jeg ikke trimmer det hver uke...)
   

  Forrige uke inviterte Παναγιώτης og Γεωργία oss til bowle, s det ble selvflgelig ikke takket nei til. Vi koste oss sammen med dem. De er flinke til ta seg av oss misjonrer.

  Vi hadde spesiell opplring fra president Heder, assistentene og sonelederene denne uken. Alle misjonrene p ya kom sammen, det er alltid gy treffe de andre fra hele Kypros. Utrolig bra mter. Det er jo umulig ikke fle ndens tilstedevrelse nr president og sster Heder snakker. Alltid kvalitet. 

  Endelig hadde vi en leksjon med ei Maria som vi har prvd lenge f til lenge. Eldste og sster Cranney var ogs tilstede som gjorde at leksjonen ble utrolig bra. Hun har to barn; Princess p 9 og Candle p 6r. Princess forsto alt vi snakket om. Hun er s utrolig skarp. Jeg hper vi kan fortsette undervise dem fremover. Det var faktisk sster Rapp fra Norge som startet undervise henne, men hun har ikke hatt misjonrene over p over et r n. S vi hper at n er tiden inne for fremgang.

  Ble en litt kort blogg denne gang, men skal komme med mer utfyldene neste uke.

  S fr jeg si som kinamaen i krossen p hundvg sier: Ja-hademm!

 • 0

  Shazam!
  Things starts to happen here! Wohoo! Investigators have been found! Baptism challenges have been accepted! People are really prepared.

  Wow, me and Elder Menis are now entering our four week together! Πο πο! Feels no more than a week.

  (on P day this week. I lost my camera, so good that we have good members like Panayiotis that did send pictures to my dad)


  Last week we talked with a couple on the street. Malin from Sweden and Michael. Both speak Swedish. We called them and set up an appointment with them. She could unfortunately not come, but what a wonderful lesson we had with him! He had so many good questions. He promised to read the Book of Mormon and ask in prayer if it is true. The next time we met, he was convinced that these are scriptures and that it contains God's true word. Absolutely tremendous to see how someone is so prepared. I cannot wait to see the blessings that are in store for them.

  Gabbi, one of those who came to the institute last week brought a friend to a lesson with us. Yes! None of them speak some particularly good English, but we try to explain everything as simple as possible, with lots of pictures and little Hindi. We met with them for the second time this week and invited them to be baptism and explained everything around it what it meant and so on. They were so happy when they understood what it was all about and that there was something that they could do. We just have to work a little slow with them so that we know that they understand everything. After one of the lessons, Elder Menis was so happy when they walked out of the room, he could not sit still anymore. He jumped up and kept on squeezing so tight that I could not breath. Hahha. It's a feeling you cannot put into words, but Elder Menis can almost express how he feels, I love it. He's like a big kid.

  Haha the first time I called Gabbi to set up an appointment later that evening he answered me on the phone: "Yes, yes, brother. I will be there in 10 minutes., Okay? Bye bye!" I jumped up from my chair and shouted to Elder Menis: We have a lesson in the church in about 10 minutes! He stopped chewing his mouthfuls of pasta he just put in is mouth, and just looked at me with big eyes. When he realized that I was not joking, he bounced up and we ran down to the bikes and rode over to the church faster than the Flash.


  We taught girl from Bergen in Norway this week. She still refuses to see that Christ is the Messiah, but I challenged her to pray and to write a personal revelation book. Where she writes down everything she feels and all answers that she gets in the book, and try to find out how important it is to act on the answers that we get. So we've kind of left her to the Holy Spirit, so that he can teach her. She also said that she met some Norwegians in the area and she will visit them and perhaps invite me over with them. So for this reason we have not dropped her just yet.

  We also had the opportunity to give blessings to someone this week. A member who is struggling physically, and also one of our investigators that is struggling, but unfortunately we can?t help with everything. We are here to invite everyone to come closer to Christ. We can unfortunately not help people with financial problems. But it is interesting to see how it miraculously works out when you have the right focus and prioritize the most important things first.

  It's still hot in the daytime. We wear t-shirt on the day, but in the evening the air is getting cooler, so we put on our jumpers. That is strange. I really start to freeze when we go below 15 degrees. That is a lovely summer back home. Wonder how January will be when we approach zero degrees. Or how it will be next year when I?m back in Norway! Hope I will adjust to the different temperatures.

  This week's quote! (I have plenty to choose from, I wrote down a lot before I left knowing that it was the last time in two years without any movies or music.)


  "Get busy living, or get busy dying" - Shawshank Redemption

  Have a busy week J

   

  -------------

   

  Shazam!

  Ting begynner skje her! wohoo! Underskere her blitt funnet! Dpsinvitasjoner har blitt godtatt! Folk er forberedt. 

  Wow, meg og Menis gr n inn i vr 4 uke sammen! Πο πο! Fles ikke mer ut enn en uke. 

  Forrige uke snakket vi med et par p gaten?Malin fra Sverige og Michael?hvorav begge snakker svensk. Vi ringte dem og satte opp en avtale med dem. Hun kunne desverre ikke komme, men for en fantastisk leksjon med ham! Han hadde s mange bra sprsml. Han lovet lese i Mormons Bok og sprr i bnn om den er sann. Neste gang vi mttes var han overbevist om at det er skrifter og at den inneholder Guds sanne ord. Helt enormt se hvordan noen er s forberedt. Jeg gleder meg til se velsignelsene som venter dem. 

  Gabbi?en av dem som kom med til instituttet forrige uke?tok med seg en venn til en leksjon sammen med oss. Yes! Ingen av dem snakker noe serlig bra engelsk, men vi prver forklare alt s enkelt som mulig, med masse bilder og litt stoff p Hindi. Vi mtte med dem for andre gang denne uken og inviterte dem til bli dpt og forklarte alt rundt det hva det betyr og s videre. De var s glade nr de forstod hva det gikk ut p og at det var noe de kunne gjre. Vi m bare jobbe litt sakte med dem slik at vi vet at de forstr alt. Etter en av leksjonene var Eldste Menis s glad at nr de gikk ut av rommet klarte han ikke holde seg mer. Han hoppet opp og hold p klemme innvollene ut av meg. Hahha. Det er en flelse man ikke kan sette ord p, men Menis kan nesten utrykke all den gleden han fler, jeg elsker det. Han er som en stor unge.  

  Haha frste gang jeg ringte Gabbi for sette opp en avtale senere den kvelden svarte han meg p telefonen: "Yes, yes, brother. I will be there in 10 minutes., okey? Bye bye!" Jeg spratt opp av stolen og ropte til Eldste Menis: Vi har en leksjon i kirken om 10 minutter! Han stoppet tygge munnfullen pasta han nettopp hadde trykket i seg, og bare s p meg med store yne. Da han forstod at jeg ikke tullet med ham spratt han opp og og vi lp ned til syklene og syklet over til kirken raskere enn the Flash. 

  Vi underviste hun bergenseren denne uken. Hun nekter fortsatt p at Kristus er Messias, men jeg utfordret henne til be og skrive en personlig penbarings bok. Hvor hun skriver ned alt hun fler og alle svarene som hun fr p side bnner, og hvor viktig det er handle p de svarene som vi fr. S vi har p en mte latt henne litt over til Den Hellige nd til undervise henne. Hun sa ogs at hun mtte p noen andre nordmenn i hennes omrde og at hun skal beske dem og kanskje invitere meg over sammen med dem. S vi har ikke droppet henne helt enda av den grunn. 

  Vi har ogs hatt muligheten til gi noen velsigneler denne uken. Et medlem som sliter fysisk, og ogs ei av underskerene som virkelig tenger hjelp, men det er ikke alt vi kan hjelpe med. Vi er her for invitere alle til komme nrmere Kristus. Vi kan desverre ikke hjelpe folk med konomiske problemer. Men det er interessant se hvordan det mirakulst ordner seg nr man har fokus og prioriterer det viktigste frst. 


  Dette ble tatt p P dag denne uken. Jeg mistet kameraet, s det er veldig flott at vi har gode medlemmer som sender bilder til papa.
   

  Det er fortsatt varmt om dagene. Vi gr med tsjorte og det er mer enn varmt nok, men om kveldene begynner luften bli kjligere, s vi tar p oss genser. Det er merkelig. Jeg begynner virkelig fryse nr vi gr under 15 grader. Det er jo en herlig sommer det hjemme. Undrer meg p hvordan Januar blir nr man nrmer seg en null grader. Eller hvordan det blir neste r hjemme i Norge! Regner med at man vender seg fort til temperaturer. 

  Ukas quote! (Masse velge i, jeg skreiv ned en del fr jeg reiste vel vitende at det var siste gang p to r uten film og musikk.)

  "Get busy living, or get busy dying" - Shawshank Redemption 

   

  Ha ein goe uga! 

   

   

 • 0

  Then we have survived two weeks here in Larnaca! We are starting to get the hang of it. And now we have some real food in our kitchen and start to get in order. Larnaca is a smashing place!

  It seems that our entire area "East Cyprus" is in a beginning phase of the work. I'm just waiting for something to explode exponentially, and I have the faith that this will happen. Although we have not so many lessons so far, we have a lot of potential who want to learn more. We even have some appointments that I really have high hopes for.


  After a "missionary correlation meeting" on Wednesday Elder and Sister Gorton came for teaching the institute. I talked with them for a while, since I have served with them when I was in Limassol. They said they need more institute participants, but the missionaries only were allowed to participate if they have an investigator attending. I told them "okay, class starts in 20 minutes, we're going out to find people who will attend. We stopped a guy on the street who seemed interested, he said he would go home first and if he got there in time he will bring a friend and come.
  While we waited for this Hamed and his friend to come, we continued to stop people. Another person Raol was interested in hearing more about the Book of Mormon. He joined in and the class started. After two minutes we went out to find a Book of Mormon to give him. At the same time we went out to see if Hamed had arrived. But he was not there, so we stopped a young girl about 18-year-old from Cyprus. She did not have time this evening, but agreed to come next week, so we got her phone number.
  So here it is certainly something to work on going forward J!

  On Sundays we go all four elders in Larnaca down to the waterfront and have either a whiteboard or a large Jesus Christ poster and are talking with everyone. In addition Panayiotis and Georgia are joining us most of the time. Fantastic. Panayiotis is like a big kid, and we have always fun around him, loves to harass people and make people laugh. It's good to be around people like them.

  We've had some lessons with Synne, from Norway. But it does not seem to get anywhere. She fails to see how the Old and New Testament is entirely consistent. In addition she will not even try to read the Book of Mormon. They are quite stubborn these Norwegians. If nothing changes we have to move on.

  On Thursday we had the MLC missionary leadership council-which also goes by the name Jedi Council. One of the things that we discussed was Christmas! December is tonly one month away! woohoo! Since the apartment that we now live in was previously used by the sister missionaries, we found an entire cabinet with Christmas ornaments, Christmas tree and everything! I had to restrain myself to not set up everything right away. Not sure how long I can keep myself for putting everything up J ..

  Week's quote:
  "Deeds will not be less valiant because they are unpraised." - Aragon


  Hope everyone had a good Halloween, and that November will be a smashing month for you all! Toddeloo

  --------------

  Da har vi overlevd to uker her i Larnaka! Vi begynner komme mer inn i det. Ftt litt skikkelig mat inn i hyllene og slikt. Larnaka e digg!

  Det virker som at hele distriktet vrt st Kypros er i en begynnelse fase av arbeidet. Jeg venter bare p at noe skal eksplodere eksponensielt, og det har jeg troen p. Selv har vi ikke s mange undervisninger s langt, men vi har mange potensielle som nsker lre mer. Vi har til og med en del avtaler som jeg virkelig hper viser seg bra.

  Etter et "misjonr korrelasjons mte" p onsdag kom eldste og sster Gorton for undervise institutt. Jeg snakket med dem en stund, ettersom jeg tjente sammen med dem da jeg var i Limassol. De sa de trenger flere instituttdeltakere, og at misjonrene har lov til delta p den betingelsen at de har en undersker tilstedet. Jeg sa til dem "greit, klassen starter om 20 minutter, vi skal ut finne folk som skal delta. Vi stoppet en fyr p gaten som virket interessert, han sa han m hjem frst og hvis han rekker det skal han ta med seg en venn og komme. 

  I mens vi ventet p denne Hamed og vennen hans fortsatte vi stoppe folk. En annen?Raol?var interessert i hre hva Mormons Bok er. Han ble med inn og klassen startet. Etter to minutter gikk vi ut for finne en Mormons Bok til ham. I noen sekunder gikk vi ut for se om Hamed var der. Han var ikke der, s vi stoppet ei ung jente omtrent 18 fra Kypros. Hun hadde ikke tid denne kvelden, men sa seg villig til komme neste uke, s vi fikk telefonnummeret hennes. 

  S her er det absolutt noe fortsette med!

  P sndagene gr vi alle fire eldstene i Larnaka ned til sjfronten og har enten en whiteboard eller en stor Jesus Kristus plakat og snakker med alle. I tillegg s pleier Panayiotis og Georgia bli med oss. Fantastisk. Panayiotis er som en stor unge, og vi har det alltid gy rundt ham, elsker plage folk og f folk til le. Det er godt omgs med slike folk. 

  Vi har hatt noen undervisninger med Synne, fra Norge. Men det virker ikke som om det frer noen vei. Hun klarer ikke se hvordan det gamle og det nye testamentet henger helt sammen. I tillegg vil hun ikke prve lese i Mormons bok. De er stae disse  Nordmennene.. Dersom ingenting forandrer seg m vi nok desverre g videre.

  P torsdag hadde vi MLC?missionary leadership council?som ogs gr under navnet Jedi Council. En av tingene som ble diskutert var jul! Desember er jo kun en mned unna! woohoo! Siden leiligheten som vi n bor i ble tidligere brukt av sster misjonrer fant vi et helt skap med julepynt, juletre og alt! Jeg mtte holde meg for ikke sette opp alt med en gang. Jeg for se hvor lenge jeg klarer holde meg..

  Ukas quote:

  "Deeds will not be less valiant because they are unpraised." - Aragon

  Hper alle hadde ein goe halloween, og at november blir ein knall mned! snxx

   

   

 • Elder_Lundegrd

  Jeg heter Jrgen Lundegrd er 19 r og er kalt til tjene en LDS misjon i Hellas. S her kommer jeg til skrive og poste bilder fra min misjon i Hellas Athen Misjon Sept. 2015 - Sept. 2017. Send meg gjerne en e-mail. S lover jeg svare ilpet av ei uke :) jlundegard@myldsmail.net

  Kategorier

  Arkiv

  Siste innlegg

  bilde